Tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khoẻ của Người dân tại bốn xã nghèo thuộc hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa