Giới thiệu

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) tin rằng mọi người đều xứng đáng được sống khỏe mạnh trong môi trường kinh tế xã hội tốt. Viện PHAD là một Viện Nghiên cứu liên ngành với mục tiêu là tìm hiểu và nâng cao sức khỏe của người dân đăc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các nghiên cứu, đào tạo và can thiệp. Viện PHAD là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận về khoa học và kỹ thuật có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam. Viện PHAD đề cao tinh thần hợp tác trong công việc và luôn cố gắng để cung cấp các tư vấn độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về y tế, khu vực tư nhân và công chúng.