Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 15th, 2015 trong mục

Các hoạt động

Tư vấn & Khuyến nghị chính sách

Xây dựng nghiên cứu dựa trên các bằng chứng thực nghiệm

Phát triển các chương trình can thiệp

Đánh giá chương trình & dự án

Đánh giá tác động kinh tế – xã hội

Nghiên cứu và khuyến nghị chính sách

Phát triển các tài liệu truyền thông

IRB: Phê duyệt  đề cương nghiên cứu theo tiêu chuẩn đạo đức của NIH

Can thiệp: Hỗ trợ trực tiếp nhằm nâng cao sức khỏe người dân, đặc biệt là các nhóm dân số có hoàn cảnh khó khăn

Nghiên cứu

Xây dựng câu hỏi và thiết kế nghiên cứu

Thu thập, xử lý và phân tích số liệu

Báo cáo: Các kết quả chủ yếu, các hàm ý & khuyến ngh

Đào tạo và nâng cao năng lực

Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực

Nâng cao năng lực: Kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng can thiệp, kỹ năng sống

Đào tạo về các chủ đề Dân số, Sức khỏe và Phát triển

Quan hệ đối tác và giao lưu: Hợp tác và giao lưu với các tổ chức trong và ngoài nước.