Thông báo tuyển dụng “CHUYÊN GIA TƯ VẤN DỰ ÁN MAC-FI”