Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 23rd, 2015 trong mục

Sáng kiến dịch vụ y tế phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

(Vị trí: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, – Thời gian: Bắt đầu từ háng 5/2009 )

Từ tháng 5 năm 2009, PHAD đã chính thức được chọn là đơn vị hợp tác với Associates Inc. cùng với COHED, ISDS, Học viện chính trị Hồ Chí Minh, Đại học Boston để thực hiện dự án HPI. Dự án do USAIDS tài trợ sử dụng kinh phí từ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp được Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR). Dự án HPI bắt đầu từ năm 2008 và sẽ kết thúc vào 2013.

Dự án được thiết kế để hỗ trợ các cố gắng hợp tác của Chính phủ Việt Nam, Chính Phủ Hoa Kỳ, các tổ chức dân sự và các bên liên quan khác phát triển và thực hiện các chính sách, kế hoach và luật dựa trên thự tiễn và bằng chứng, cũng như thực hiện các chương tình phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc, giảm tác động ở Việt Nam. Dự án HPI ở Việt Nam có 3 mục tiêu chủ yếu:

Tiếp thu và thực hiện các chính sách kế hoạch và chương trình quốc gia, cơ sở về HIV/AIDS dựa trên các thực tiễn hiệu quả nhất của thế giới.
Củng cố và hỗ trợ cho các khu vực công và nhóm vận động xã hội dân sự, các mạng lưới đi đầu trong quá trình thực hiện chính sách
Phát triển và tiếp thu kịp thời, chính xác các dữ liệu dùng trong việc ra quyết định.

Quan điểm và tầm nhìn của rất nhiều tổ chức có liên quan và ảnh hưởng tới sự phát triển của các luật, chương trình, chính sách nhằm giải quyết đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam. Có nhiều vấn đề nhạy cảm và nhiều vấn đề chính trị phức tạp. Đề tài bao trùm của Abt Associates cho sự phát triển và tiến bộ của các chính sách, luật và chương trình về HIV/AIDS đang thực hiện bao gồm các bước liên tục sau:

Đưa ra luật, các chính sách và kế hoạch;

Phổ biến thông tin về luật và chính sách cho những người thực hiện chương trình (bởi vậy họ biết những việc họ có thể làm và nên làm theo pháp luật, đối với những nhà hoạch định chính sách, các thông tin này giúp họ hiểu được sự không đồng nhất, các khoảng cách, yếu điểm cũng như điểm mạnh trong môi trường pháp lí và chính sách;
Thực hiện dự án theo pháp luật và chính sách (VD thực thi luật, chính sách bằng hành động);
Kiểm tra và đánh giá luật, chính sách, kế hoạch, chương trình, phân bổ ngườn lực;
Cung cấp vòng thông tin phản hồi liên tục để có thể đạt được tiến triển và sửa đổi cho các luật, chính sách, chương trình.

Trong quá trình tìm kiếm những ảnh hưởng tích cực của dự án, Abt Associates Inc. cân nhắc các nguyên tắc sau để lồng ghép với hoạt động của chúng tôi trong dự án HPI tại Việt Nam:

Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan bao gồm chính phủ, xã hội dân sự, các cơ quan của LHQ và các bên khác;
Đánh giá các nhu cầu, khoảng cách trong các lĩnh vực hoạt động;

Giải quyết các nhu cầu và khoảng cách đã được xác định, phối hợp với cacs nỗ lực đã có, tránh chồng chéo với các hoạt động của các bên liên quan khác.